بې برش د DC موټرو فابریکه - د چین پرته د DC پرته د موټرو جوړونکي ، عرضه کونکي